کلیدواژه‌ها = مدیریت زنجیره تأمین
طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل‌سازی عامل‌بنیان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-52

10.52547/jimp.11.1.33

عادل آذر؛ مهدی مشایخی؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری


طراحی زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه‏ سازی مالی و عملیاتی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 139-168

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ مسلم علی محمدلو؛ محمود اقتصادی‏ فرد


مدل‌سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-36

علی محقر؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا طلایی


کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-141

بهزاد کاردان؛ محمدحسین ودیعی؛ امین رستمی