الگوریتم‌های فراابتکاری برای مسئله مسیریابی و زمان‌بندی مراقبت سلامت خانگی چند‌هدفه با درنظرگرفتن پنجره‌های زمانی و تعادل بار کاری پرستاران

فهیمه غیاثوند غیاثی؛ مهدی یزدانی؛ بهنام وحدانی؛ ابوالفضل کاظمی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 225-260

https://doi.org/10.52547/jimp.12.1.225