نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش رفتاری، رویکردی نوین در مدلسازی تصمیمات سازمانی (مورد مطالعه: مدیران صنایع استان فارس)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-67

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی