شناسایی و بررسی روابط میان انگیزه های مؤثر بر شکل گیری نوآوری رایگان (مطالعه‌ی موردی: اکوسیستم نوآوری ایران)

علی اصغر سعدآبادی ارانی؛ محمد صادق خیاطیان؛ فاطمه محمدی؛ فاطمه جعفریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.225049.1329