موضوعات = الگوریتم‌های یادگیری ماشین
ارائه عناصر و روش‌شناسی یادگیری تقویتی اعتباربخشی بیمارستان بر اساس مدل مفهومی عامل‌بنیان

دوره 14، شماره 1، 1403، صفحه 238-264

10.48308/jimp.14.1.238

جواد کشوری کامران؛ محمد علی کرامتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدعبدالله امین موسوی


طبقه‌بندی و تخصیص تأمین‌کنندگان به مشتری در زنجیره تأمین تاب‌آور با استفاده از یادگیری ماشین

دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 39-70

10.48308/jimp.13.3.39

مهدی اسماعیلی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی