موضوعات = الگوریتم‌های یادگیری ماشین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی آثار تقلب بر مدل‌های اعتبارسنجی مشتریان حقوقی با استفاده از داده‌کاوی (موردمطالعه: یکی از بانک‌های توسعه‌ای ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.52547/jimp.2021.184864.1124

سید مهدی سادات رسول؛ امید مهدی عبادتی؛ مهسا سادات بختیاری