تحلیلی بر موانع پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در زنجیره تامین: رویکرد فراترکیب و دنپ فازی

مهرداد کیانی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.230228.1413

طراحی یک مدل دوهدفه غیرقطعی برای شبکۀ زنجیرۀ تأمین تاب‌آور با درنظرداشتن تأمین‌کننده پشتیبان و جریان‌های مالی و فیزیکی آن

آذر فتحی هلی آبادی؛ عباس راد؛ علیرضا مؤتمنی؛ داود طالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232184.1460

مدلسازی توانمندسازهای صنعت ۴.0 در پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

سید علیرضا رکن الدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-172

https://doi.org/10.48308/jimp.13.1.141

‌‌بهینه‌سازی زمان‌بندی ماشین‌‌‌های حمل در انبار متقاطع تحت شرایط عدم‌قطعیت با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی (مورد مطالعه: انبار مرکزی میوه و تره‌بار شهرداری تهران)

مهزیار تقی زاده؛ امیر عباس شجاعی؛ امیر همایون سرفراز؛ صدیق رئیسی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 253-287

https://doi.org/10.52547/jimp.12.4.253