ارائه مدل ریاضی مکان‌یابی، چندکالایی و چند‌دوره‌ای در زنجیره حلقه‌بسته پایدار با درنظرگرفتن ریسک و عدم‌قطعیت در تقاضا و کیفیت

سینا ساجدی؛ امیر همایون سرفراز؛ شهروز بامداد؛ کاوه خلیلی دامغانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 271-304

https://doi.org/10.52547/jimp.11.2.271