کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


چارچوب ارزیابی عملکرد واحدهای تحت نظارت سیستم 5S (با استفاده از رویکرد DEA)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 115-129

جمشید صالحی‌صدقیانی؛ احمد جعفریان؛ محسن شفیعی‌نیک‌آبادی