کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 163-197

الهام اسدپور؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی


اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد)

دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 91-106

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ حسین صیادی تورانلو