ارائه مدل یکپارچه برنامه‌ریزی تولید و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با در‌نظر‌گرفتن عدم‌قطعیت پارامترها و اختلال در تسهیلات

فریبا صلاحی؛ امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ عادل پورقادر چوبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-139

https://doi.org/10.48308/jimp.13.1.105