مدل تعیین سیاست‌های پیش‌فروش در راستای تسهیل تولید مسکن و دستیابی به منافع مالی سازنده و خریدار بر اساس رویکرد پویایی سیستم

علی محقر؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ مهناز حسین زاده؛ غلامرضا هروی؛ مجتبی فلاح نژاد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 291-334

https://doi.org/10.52547/jimp.12.1.291