نویسنده = ���������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. یک مدل برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای برای آمایش کشت برنج تحت شرایط عدم قطعیت پویا (مورد مطالعه: ایران)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 145-176

10.52547/jimp.11.2.145

حسین ابراهیمی محمودی؛ میرسامان پیشوایی؛ ابراهیم تیموری