نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آموزش عالی ناب

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 91-116

10.52547/jimp.10.4.91

زینب السادات مصطفوی؛ فاطمه نارنجی ثانی