نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 195-228

10.52547/jimp.9.3.195

حسین شجاعی فرد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مریم اخوان خرازیان