ارائه مدل شبیه‌سازی- تحلیل پوششی داده‌ها در سیستم‌های تولید مستعد شکست شبکه‌ای با در‌نظرگرفتن نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و بازگشت کالاهای معیوب

فرشته توان؛ سید مجتبی سجادی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ امیر عزیزی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 119-157

https://doi.org/10.48308/jimp.13.2.119