نویسنده = ���� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثربخشی به روش PROMETHEE

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 113-134

مرجان امیدی؛ حمیده رضوی؛ محمد رضا مه پیکر