نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین ایران خودرو)

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-77

مسعود ربیعه؛ عادل آذر؛ محمد مدرس یزدی؛ محمد فطانت فرد حقیقی