نویسنده = ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی ها با استفاده از روش ABC –FUZZY)مطالعه موردی: شرکت پنل سازی هامون)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-98

شمس الدین ناظمی؛ رضا شمس الدینی؛ محمد حسین خورسندی اکبرنژاد