نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پیش بینی تقاضا در صنعت کاشی و سرامیک

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 159-176

علیرضا موتمنی؛ مصطفی رضائی؛ مریم احقاقی