نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 163-188

ناصر مطهری فریمانی؛ منصور مؤمنی؛ حمیدرضا یزدانی