نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین چندسطحی، با استفاده از شبکه های بیزین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-84

امین جیلان بروجنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی