نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تطبیقی ـ فازی قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 207-246

10.52547/jimp.11.2.207

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکرانی؛ علیرضا موتمنی؛ مسعود ربیعه


2. طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


3. طراحی مدل پیش بینی تقاضا در صنعت کاشی و سرامیک

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 159-176

علیرضا موتمنی؛ مصطفی رضائی؛ مریم احقاقی