طراحی یک مدل دوهدفه غیرقطعی برای شبکۀ زنجیرۀ تأمین تاب‌آور با درنظرداشتن تأمین‌کننده پشتیبان و جریان‌های مالی و فیزیکی آن

آذر فتحی هلی آبادی؛ عباس راد؛ علیرضا مؤتمنی؛ داود طالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232184.1460