نویسنده = �������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
2. نگرش رفتاری، رویکردی نوین در مدلسازی تصمیمات سازمانی (مورد مطالعه: مدیران صنایع استان فارس)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-67

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی


3. مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت های گاز استانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 9-37

علی محمدی؛ علینقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی


4. تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-33

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی