نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک ها

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-89

رضا سلیمانی دامنه؛ منصور مؤمنی؛ امین مصطفایی؛ محسن رستمی مال خلیفه


2. تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 163-188

ناصر مطهری فریمانی؛ منصور مؤمنی؛ حمیدرضا یزدانی