نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-36

علی بزرگی امیری؛ سهیل منصوری؛ میرسامان پیشوایی