طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه‌ریزی محدودیت شانس انعطاف‌پذیر امکانی تصادفی استوار

سید جلال‌الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-81

https://doi.org/10.52547/jimp.12.1.45