نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل برنامه ریزی آرمانی فازی خاکستری به منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-80

حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده؛ سارا رادمند