نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مشارکت ذی نفعان در فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-46

محمدجواد نائیجی؛ فرهاد پناهی فر؛ یعقوب طاطاری