نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل برای برنامه‏ ریزی اصلی زنجیره‏ تأمین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-62

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی