برنامه‌ریزی منابع تولیدی در یک سیستم تولیدی هیبرد MTS/MTO تحت تقاضای احتمالی و با بکارگیری رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

ریحانه عزیزی خرانقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سید حسین رضوی حاجی‌آقا

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 223-252

https://doi.org/10.52547/jimp.12.4.223

ارائه مدل جامع چند‌هدفه زنجیره تأمین حلقه‌بسته سبز چندسطحی ـ چند‌محصولی با رویکرد کلاسیک مجموع وزن‌دار: تولید جبهه پارتو (موردمطالعه: شرکت کفش شهپر ممتاز)

محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ احسان سلمانی زارچی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 107-137

https://doi.org/10.52547/jimp.9.4.107