نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-83

امیر علیمی؛ مصطفی کاظمی؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی


3. شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به‌کمک روش AHP-PROMETHEE

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-164

مصطفی کاظمی؛ علی سیبویه؛ محمد رنجبر؛ زهرا ناجی عظیمی؛ راضیه کریمی