نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدل برنامه‌ریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روش‌های اجرایی و فعالیت جبرانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 147-173

10.52547/jimp.11.1.147

جواد احمدی مقدم؛ ناصر مطهری فریمانی؛ مصطفی کاظمی


2. ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-83

امیر علیمی؛ مصطفی کاظمی؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی


3. توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقص‌ها برای کنترل مشخصه وصفی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 91-116

سمیه فدایی؛ علیرضا پویا؛ مصطفی کاظمی


4. شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به‌کمک روش AHP-PROMETHEE

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-164

مصطفی کاظمی؛ علی سیبویه؛ محمد رنجبر؛ زهرا ناجی عظیمی؛ راضیه کریمی