نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-83

امیر علیمی؛ مصطفی کاظمی؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی