نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-114

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی