نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط علّی بین شاخص‌های بهره‌وری سبز با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-119

مهدی نیک شاپوری؛ طیبه عباس نژاد؛ رضا احمدی کهنعلی