دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1398 
2. توسعه یک روش هوشمند خوشه‌بندی چندمعیاره مبتنی بر پرامتی

صفحه 41-61

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ آنیا فرهمندنژاد


6. ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله زمان‌بندی خدمات دوره‌ای

صفحه 139-163

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ ستاره بشروئی شرق؛ سید حیدر میرفخرالدینی