دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1398 
1. شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

صفحه 9-54

10.29252/jimp.9.3.9

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده


7. طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور

صفحه 195-228

10.29252/jimp.9.3.195

حسین شجاعی فرد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مریم اخوان خرازیان