دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1398 
1. شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

صفحه 9-54

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده


3. مدل تصمیم‌گیری کارآفرینی: رویکرد فراترکیب

صفحه 87-108

گلشن محمدی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری


7. طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور

صفحه 195-228

حسین شجاعی فرد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مریم اخوان خرازیان