دوره 3, شماره 9 (1392)

بهار

فهرست مطالب

مقالات

     در مدیریت زنجیره‌ تأمین ممکن است بین اهداف اجزاء و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری دیده شود كه این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت‌پذیری می‌انجامد. یافتن پاسخی مناسب برای اینکه سطوح مختلف به‌صورت مستقل اقدام به تصمیم‌گیری نمایند، یا اینکه با ادغام یا ائتلاف با سطحی دیگر، سودآوری خود را دستخوش تغییر نمایند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن سه گروه متغیرهای تصمیم موجودی، قیمت‌گذاری و هزینه‌های بازاریابی، بین استقلال یا ائتلاف سطوح مختلف، راه‌حلی که سودآوری را حداکثر نماید مدلسازی و شناسایی شود. برای این منظور از تئوری بازی‌ها و سه نوع بازی استقلال، ائتلاف خرده‌فروش با تولیدکننده و همچنین ائتلاف تولیدکننده با تأمین‌کننده استفاده شده است. در پایان حالت ائتلاف نسبت به حالت استقلال برتری یافته و از بین حالت‌های ائتلافی نیز ترکیب خرده‌فروش با تولیدکننده، نسبت به ترکیب تولیدکننده با تأمین‌کننده به عنوان حالت‌هایی با سودآوری بالاتر برای زنجیره تأمین شناسایی شده‌اند.

حنان عموزاد مهدیرجی, احمد جعفر نژاد, علی محقر, محمد محقر یزدی
PDF

     تصمیمات هریک از اعضای زنجیره‌ تأمین، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سودآوری اعضای دیگر آن می‌گذارد. ناهماهنگی در تصمیمات دوبارهپرسازی ممکن است به کاهش سطح خدمت و افزایش هزینههای زنجیر تأمین بینجامد. در این مقاله، یک مدل برای بهینهسازی تصمیمات دوبارهپرسازی تأمینکننده در یک زنجیره‌ تأمین دوسطحی، شامل یک تأمینکننده و یک خردهفروش، ارائه شده است. تأثیرات زمان تحویل احتمالی تأمینکننده بر سطح خدمت زنجیره‌ تأمین به وسیله مدلسازی زمان تحویل تجمیعی بررسی شده است و یک مدل هماهنگسازی بر مبنای «مشارکت در تأمین»برای بهینهسازی تصمیمات دوبارهپرسازی تأمینکننده ارائه شده است. بر اساس مدل پیشنهادی، تأمینکننده با تنظیم بهینه‌ نقطه‌ سفارش مجدد خود و ارسال منظم سفارشات، میتواند بخشی از هزینه تأمین مواد خام مورد نیاز را به‌عنوان پاداش از جانب خردهفروش دریافت کند. نتایج آزمایش‌ها عبارت‌اند از: 1. تحت نامعینی زمان تحویل تأمینکننده، هماهنگسازی تصمیمات دوبارهپرسازی تأمینکننده برای زنجیره‌ تأمین سودآور است؛ 2. مدل پیشنهادی بر مبنای مشارکت در تأمین کاملاً قادر به هماهنگسازی تصمیمات دوبارهپرسازی تأمینکننده و تقسیم منصفانه‌ سود بین اعضا است. بیشتر تحقیقات پیشین در این زمینه، بر هماهنگسازی تصمیمات دوبارهپرسازی خردهفروش متمرکز بودهاند، درحالی‌که در این مقاله تصمیمات دوبارهپرسازی تأمینکننده‌ مطالعه شده است.

جعفر حیدری
PDF

     در عصر حاضر، مفهوم تولید در کلاس جهانی به­عنوان پدیده­ای که سازمان­های پیشرو ملزم به به‌کارگیری و استفاده از معیارهای آن هستند مطرح می­شود. از سویی دیگر، جهان معاصر پس­از گذار از عصر مدرنیته، دست­خوش آرمان­ها و اندیشه­های نوینی است که خود را در قالب پست مدرنیسم معرفی می­نماید. در این سیر پر فراز و نشیب، بررسی پدیده­هایی که تجربة گذر از هر دو جریان فکری را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این مقاله بررسی مفهوم تولید در کلاس جهانی از منظر مدرنیسم و پست­مدرنیزم می­باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی بوده و براي گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه­ای و مطالعة منابع علمی و مقالات مرتبط، و براي گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم مدرنیسم، پست مدرنیسم و تولید در کلاس جهانی پرداخته می­شود. سپس پدیده تولید در کلاس جهانی از منظر دو دیدگاه مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت شاخص­ها و اندیشه­های مدرنیستی و پست ­مدرنیستی مفهوم تولید در کلاس جهانی به تفکیک ارائه می­گردد.

حسن فارسیجانی, محسن ذبیحی جامخانه, مهدی افضلیان
PDF

     عليرغم پيشرفت‌هاي شگرف كشور ايران در سال‌‌هاي اخير، دستاورد‌های علمی بسياري از حوزه‌ها، چندان جنبه‌ عملی به خود نگرفته است؛ موضوعي كه تحت تأثير نقش دولت، به‌عنوان متولی اصلی حوزه‌‌های عمومی است. خط مشي‌هاي آموزش عالي يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي نقش محوري دولت در اين زمينه است: برنامه‌‌هايي كه طراحي و اجراي مناسب آن‌‌ها نيازمند درک صحيح روابط و حلقه‌‌هاي علت و معلولي اصلي آن‌‌ها است. مقاله‌ حاضر به ‌دنبال تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه در خط‌مشی‌های آموزش عالی برنامه پنجم، با بهره‌گیری از مدل‌سازی پویایی سیستم‌‌ها است. روش پژوهش از نوع مدل‌سازی تبیینی است. به این منظور خط‌مشی‌های آموزش ‌عالی در برنامه پنجم، با بهره‌گیری از نظر خبرگان مدل‌سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد توجه به تأخیر‌های زمانی، حلقه‌‌های علّی تقویت‌ و متوازن‌کننده در محور‌های کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در انسجام برنامه‌‌ها مؤثر هستند. بر مبناي شبيه‌سازي رفتار متغير‌هاي كليدي خط‌مشي‌‌هاي آموزش عالي، پیشنهاد‌هایی برای بهبود خط‌مشی‌ها ارائه شده است.

عادل اذر, داود غلامرضایی, حسن دانایی فرد, حمید خداداد حسینی
PDF

یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و تأثیر فعالیت‌های یک بانک، مکان جغرافیایی مناسب آن است، به‌طوری که اگر در ابتدای تأسیس یک شعبه، مکانی انتخاب شود که بیشترین ویژگی‌های یک مکان بهینه برای تأسیس یک شعبه را داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که اهداف دیگر بانک به‌راحتی به دست خواهند آمد. در این مقاله برای ارزیابی شعب بانک از دیدگاه موقعیت مکانی، از عوامل ذهنی و عینی استفاده می‌کنیم. جامعه‌ تحقیق بانک صادرات ایران در محدوده‌ حوزه‌ 3 سرپرستی جنوب تهران است. تحقیق، سه سؤال پژوهشی دارد. برای پاسخ به سؤال اول، پس از شناسایی 8 عامل ذهنی و 4 عامل عینی، آن‌ها را برای ارزیابی شعب موجود با لحاظ موقعیت مکانی به کار بردیم، برای پاسخ به سؤال دوم، از مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی برای به دست آوردن وزن معیارهای ذهنی هریک از شعب، البته برای ادغام نظرات اعضای نمونه آماری، از میانگین هندسی استفاده کردیم و برای معیارهای عینی از داده‌های عملکردی 8 ماهه بهره بردیم و برای پاسخ به سؤال سوم، از مدال براون- جیسون برای اولویت‌بندی شعب مورد مطالعه از طریق ادغام و ترکیب عوامل ذهنی و عینی سؤال دوم استفاده کردیم. در پایان، به این نتیجه رسیدیم که در هر شبکه‌ بانکی، اعم از خصوصی و دولتی، شعب بانک وجهه‌ کمی و کیفی بانک را تعیین می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت شعبه‌ای که در مکان مناسب و بهینه‌ خود قرار گرفته است نسبت به شعبه‌ای که در مکان مناسب نیست، سود بیشتری به بانک می‌رساند.

فرهاد فرزد, مرتضی مداح, امیر زرکار
PDF

چکیده

     بازار تلفن همراه ایران به دلیل فعالیت بیش از یک اپراتور در آن، با بازار تلفن ثابت متفاوت است. تا قبل از سال 1385 که شرکت ایرانسل وارد بازار شد، بازار تلفن همراه ایران یک انحصار کامل داشت، اما پس از ورود اپراتور دوم، انحصار شكسته شد و رقابتی در این بازار شکل گرفت که نتایج آن افزایش تنوع در سبد محصولات، بهبود کیفیت شبکه، تلاش در حفظ مشترکين و جذب سهم بیشتر از بازار بود. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، بازار تلفن همراه ایران در دوره‌ زمانی 1380 تا 1404 شبيه‌سازي شده است. هدف از این مطالعه ایجاد یک الگوي عملیاتی و تعیین سناریوهای مختلف برای شرکت همراه اول با توجه به بازار رقابتی موجود و پیش رو تا سال 1404 است. در اين مطالعه چهار متغیر کلیدی تعداد کاربران، درآمدها، هزينه‌ها و سرمایه در نظر گرفته شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه با ادامه روند كنوني بازار تلفن همراه در ايران، شركت همراه اول تا سال 1404 به تدريج 10 درصد از سهم بازار خود را از دست خواهد داد، اما تغيير در اين روند با اجراي سناريوهاي مختلف، مانند ايجاد زيرساخت‌هاي جديد و افزايش نواحي تحت پوشش يا تغيير در قيمت خدمات امكان‌پذير خواهد بود
محمد هاشم موسوی حقیقی, حبیب الله رعنایی کرد شولی, محمد غفوریان
PDF

علوم اجتماعی و رفتاری

چکیده

     پیش‌بینی تقاضا جزء مهم‌ترین فعالیتهای هر سازمان برای برنامه‌ریزی فروش و در نهایت برنامه ریزی جامع بوده و در واقع تعیین کننده حجم فعالیتهای سازمان در آینده می باشد. همچنین درک درستی از میزان وکیفیت فعالیتهای مزبور را برای مدیران فراهم می نماید. در این مقاله بر اساس مبانی علوم هوش‌مصنوعی و داده‌کاوی، به ارائه مدلی جهت پیش‌بینی میزان فروش در صنعت کاشی و سرامیک پرداخته شده است. مدل پیشنهادی، یک مدل ترکیبی شامل کاهش بعد، خوشه‌بندی و پیش‌بینی بوده و به منظور اجرای مراحل مختلف آن از الگوریتم‌های آنالیز مؤلفه‌های مستقل، یادگیری منیفلد، خوشه‌بندی کامینز و رگرسیون بردار پشتیبان، استفاده شده است. در تحقیق حاضر 50 مورد از فروش های ماهیانه مربوط به 3 سال گذشته شرکت کاشی ایرانا مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از طریق پیش بینی فروش با مدل پیشنهادی، بدلیل کاهش خطاهای عمومی و خطاهای نمونه در مقایسه با مدلهای سنتی پیش بینی، از دقت بالاتری برخوردار می باشد.

علیر ضا موتمنی, مصطفی رضایی, مریم احقاقی
PDF