دوره 3, شماره 4

زمستان1391

فهرست مطالب

مقالات

چکیده

امروزه بسياري از سازمان‌ها براي استمرار بقاي خود در بازار و پاسخگويي مناسب و به­موقع به نيازهاي مشتريان، تاکيد زيادي بر مسئلة کيفيت و پياده­سازي استانداردهاي ايزو دارند. اما موفقیت پیاده‌سازی این سیستم‌ها همواره با تردید همراه بوده است. این پژوهش باتوجه به چنین ضرورتی در بین سازمان‌های دولتی و خصوصی شهر بوشهر که این سیستم‌ها را پیاده‌سازی کرده‌اند انجام شده است. پس ­از بررسی ادبیات نظری، متغیرهای شناسایی شده به 4 دستة مدیریتی، پرسنلی (کارکنان)، فرهنگی و برون­سازمانی تقسیم شدند. برای گردآوری داده­ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تشخیصی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین متغیرها در تمایز شرکت‌ها در موفقیت اجرای استاندارد ایزو، متغیرهای بهبود مستمر در سازمان، همخوانی برنامة استاندارد ایزو با استراتژی و ساختار سازمانی و وجود ارتباطات صحیح داخلی و خارجی است. بنا به یافته‌های این پژوهش، با این سه متغیر،2/80% از سازمان‌ها در سطوح موفقیت در اجرای استاندارد ایزو، درست دسته‌بندی شده‌اند.

سید یعقوب حسینی, فهیمه شفیعی, میثم دسترنج*
PDF

چکیده

از الگوهايي که مي‌توان از آن به­صورت کاربردی براي بررسي محيط رقابتی، تعیین جذابیت و سودآوری صنعت استفاده نمود، مدل معروف و قدرتمند پنج نيروی رقابتی پورتر می­باشد. در این مقاله جذابیت صنعت لایروبی در ایران بر مبنای این مدل مورد سنجش و تحلیل قرار می­گیرد. مسئله و پرسش اصلی در این تحقیق عبارت­است از اینکه آیا سرمایه­گذاری در صنعت لایروبی در ایران، سودآور است؟ تحقیق متضمن سؤالات و فرضیاتی در چارچوب تشخیص نقش متغیرها و محرک­های مربوطه و همچنین شناسایی عامل اصلی تهدید در صنعت و هر نیرو است. نتایج آزمون فرضیات و سؤالات تحقیق، نشان­گر این است که از نیروهای رقابتی، تأمین­کنندگان عامل اصلی تهدید صنعت و از قدرت نسبتاً زیادی برخوردار بوده و دارای اهمیت و تأثیرگذاری تقریباً بیشتری نسبت به دیگر نیروها بر کاهش جذابیت صنعت لایروبی در ایران می­باشند، هرچند رقابت میان شرکت­های موجود نیز درحال افزایش است و تهدید محسوب می­گردد. همچنین تهدید ناشی از تازه واردین و محصولات جایگزین کم و خریداران نیز از قدرت پایینی برخوردار می­باشند که هرسه نیرو از عوامل فرصت­ساز صنعت تلقی می‌گردند. باتوجه به مطلوب­بودن سه نیرو از پنج نیرو و همچنین نتایج تحلیل آماری، صنعت لایروبی در ایران جذاب و سرمایه­گذاری در آن سودآور است.. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی­است. جامعة آماری تحقیق را 170 نفر از افراد خبره تشکیل داده­اند که از این میان تعداد 124 نفر از طریق روش نمونه­گیری " تصادفی طبقه­بندی شده" به­عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع­آوری داده­ها از پرسشنامة بستة"محقق ساخته"استفاده شده است
محمد رضا حمیدی‌زاده, حسن فارسیجانی*, پرویز مقدس***
PDF
افزایش سهم بازار به عنوان یکی از اهداف سازمان جز در سایه افزایش رضایت مشتریان به وسیله بهبود سطح کیفیت خدمات صورت نخواهد گرفت. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارائه راه‌کارهایی جهت بهبود سطح کیفیت خدمات یکی از شعب بانک صادرات می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است. همچنین، جامعه‌ تحقیق شامل مشتریان شعبه می‌باشند. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه تحقیق، بر اساس فرمول کوکران و توزیع پرسش‌نامه اولیه، با احتساب واریانس 11/0 تعداد 170 نفر محاسبه شد. در این تحقیق از مدل تحلیل شکاف جهت شناسایی مؤلفه‌هایی که بین انتظارات و ادراکات مشتریان در این مؤلفه‌ها شکاف وجود دارد؛ مدل کانو، با هدف شناسایی نیاز‌های جذاب به منظور مطالعه و ارائه راهکار‌های مناسب جهت بهبود آن‌ها و مدل توسعه عملکرد کیفیت به‌منظور ارائه و اولویت‌بندی راه‌کار‌های مناسب جهت بهبود نیاز‌های شناسایی شده به وسیله مدل کانو استفاده شده است. در این میان، ب‌منظور مقابله با ابهام و ناسازگاری داده‌ها در خانه کیفیت، نظریه مجموعه راف به‌کار‌ گرفته شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از ابزار یاد‌شده حاکی از وجود شکاف در تمامی 29 مؤلفه‌ کیفیت خدمات می‌باشد. نتایج مدل کانو نشان می‌دهد 9 مؤلفه در دسته نیاز‌های جذاب قرار می‌گیرند. همچنین به‌منظور ارتقا سطح کیفیت خدمات شعبه، با‌استفاده از نظر خبرگان، تعداد 10 مشخصه فنی شناسایی و اولویت‌بندی شد
سید حیدر میرفخرالدینی, سعید پیرو*
PDF

چكيده

 هزينة مواد خام و اجزاي تشکيل‌دهندة محصول، درحدود 60% از بهاي تمام‌شده (در برخي از صنايع تا 80%) را در برمي‌گيرد. در چنين شرايطي، منبع‌يابي مناسب، مي‌تواند نقشي کليدي در کارايي و اثربخشي سازمان ايفا نموده و تأثير مستقيمي در کاهش هزينه‌ها، سودآوري و انعطاف‌پذيري يک شرکت داشته باشد. هدف اين مقاله ارائة يك مدل تركيبي فرآيند تحليل شبكه‌اي و ديمتل[1]، به­منظور لحاظ وابستگي ميان معيارهاي مؤثر بر انتخاب تأمين‌كننده و رتبه‌بندي تأمين‌كنندگان است. پس­از شناسايي معيارها و به­منظور شناسايي و فرمول‌بندي وابستگي‌ها از روش ديمتل استفاده شده و براي استخراج اوزان معيارها و رتبه‌بندي تأمين‌كنندگان فرآيند تحليل شبكه‌اي به­كار گرفته شده است. باتوجه به افزایش اهمیت فناوری اطلاعات در موفقیت زنجیرة تأمین، معیار قابلیت‌های فناوری اطلاعات به­عنوان یک معیار مجزا مد نظر قرار گرفته است. به­منظور نمايش كارايي مدل ارائه‌شده، از مثالي عددي (مبتني بر اطلاعات واقعي يك شركت خودرويي) استفاده شده است. نتايج حاصل، نشانگر آن است که معیارهای هزینه و مالی، تحویل و قابلیت‌های فناوری اطلاعات به­عنوان مهم­ترین معیارها شناسایی شده‌اند. در انتهای نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.


 

مجید هوشمندي ماهر, مقصود امیری, لعیا الفت

 

     تکنولوژي شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID ) يکي از فناوري‌هايي است که ممکن است در آينده نزديک ماهيت و طبيعت بسياري از صنايع را تغيير دهد. هدف اصلي اين تحقیق مطالعه عوامل موثر بر پذيرش فناوري RFID در صنعت قطعه‌سازي خودرو در ايران است. محقق، براي شناسايي عوامل موثر بر پذيرش فناوري RFID از مدل پذيرش فناوري تكنولوژي، سازمان و محيط (TOE) استفاده كرده و 12 متغير را براي سه بعد مدل در نظر گرفت، براي بعد تكنولوژي (مزيت نسبي، پيچيدگي، سازگاري و هزينه )، بعد سازمان (حمايت مديريت ارشد، اندازه شركت،‌ شايستگي فناوري،‌ دانش فني، آمادگي سازماني) و در نهايت براي بعد محيط (فشار رقابتي ، اجبار شريك تجاري، نيازم مبرم اطلاعات) در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های قطعه‌سازی می‌باشند که در زنجیره تامین بزرگترین خودرو‌سازهای کشور (شرکت سایپا و ایران خودرو ) در سال 1390 قرار دارند كه با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 شركت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. براي بررسي متغيرهاي در نظر گرفته شده از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد که نتايج بيانگر آن است كه به جز متغير دانش فني بقيه متغيرها بر روی پذیرش فناوری RFID تاثیر‌گذار خواهند بود.

علی‌اکبر جوکار, علی نصیر زنوزی**
PDF

چکيده

    در اين تحقيق، تقاضای فرآورده­های نفتی، گاز و برق در بخش­های مختلف مصرف شامل خانگی-تجاری، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و نیروگاه­ها، با در نظر گرفتن شاخص­­های اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از مدل­های رگرسیون و رگرسیون خطی فازی پیش­بینی شده است. از داده­های مربوط به سال­های 1372 تا 1389 برای انتخاب مدل مناسب و بررسی اعتبار آن استفاده شده است و تقاضای حامل­های مختلف انرژی برای هر کدام از بخش­های مختلف، طی سال­های 1391 تا 1400 تخمین زده شده است
عالیه کاظمی, مهناز حسین‌زاده
PDF

تکنیک تحلیل پنجره به­طور اساسی فرض می­کند که هیچ تغییر تکنیکی در بین دوره­های تحت بررسی اتفاق نیفتاده است. این فرض اساسی در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با به‌کارگیری آزمون آماری ناپارامتریک ویل­کاکسون در بین دو دورة زمانی و آزمون فریدمن در بیش از دو دورة زمانی، انتقال مرز در بین دوره­های مورد مطالعه بررسی و تعیین گردیده است. بنابراین طول پنجره­ها به­گونه­ای انتخاب شدند که فرض اساسی تحلیل پنجره در آنها، رعایت شده است. در این پژوهش داده­های 7 کانال توزیع شرکت پارس­خزر در سطح کشور و در دوره­های زمانی یکساله و در بازه (1384-1390) جمع­آوری گردید. پس از اجرای آزمون­ها آماری در بین دوره­های (1386 و 1387)، (1387 و 1388) و (1389 و 1390) انتقال مرز رخ داده است. بنابراین چهار تحلیل با طول­های 3، 1، 2 و 1 انجام گردید که در این چهار تحلیل میانگین کارایی واحدها به­ترتیب 832/0، 987/0، 906/0 و 935/0 بدست آمده است.

محمد رحیم رمضانیان, رضا راسماعیل‌پو, کیخسر یاکیده, اکرم اویسی عمران*, سحر مجلسی
PDF