دوره 3, شماره 3

پاییز 1391

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف از پژوهش حاضر ارائة مدلی برای پذیرش سيستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی در ميان کارکنان شرکتهای خودروسازی میباشد. به این منظور با بررسی پيشينة نظری و پژوهشی، مدلی تدوین گردید که در این مدل متغيرهای حمایت سازمانی، تمایل به نوآوری و تعهد سازمانی به عنوان متغيرهای برون زا و متغيرهای آمادگی برای تغيير، سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده از سيستمهای ERP به عنوان متغيرهای واسط و متغير تصميم به استفاده به عنوان متغير وابستة نهایی درنظر گرفته شده اند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه میباشد که در بين 301 نفر از کارکنان شرکتهای خودروسازی که به روش نمونه گيری طبقه ای انتخاب شده بودند توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری گردید. یافته های بدست آمده نشان داد که اثر مستقيم حمایت سازمانی بر متغيرهای آمادگی برای تغيير، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده و تصميم به استفادة مثبت و معنادار است و همچنين اثر مستقيم آمادگی برای تغيير بر سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده نيز مثبت و معنادار است. درنهایت یافته های بدست آمده نشان داد که اثر مستقيم سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده بر تصميم به استفادة مثبت ومعناداری دارد.
مهدی شهسواری, آيت اله ممیز
PDF
سيستم های ایمنی در زمره مهم ترین زیر سيستم های صنعتی در مشاغل مخاطره آمیز محسوب می شوند. از این رو توسعه پایدار و حفظ رقابت پذیری شرکت های صنعتی در گرو ایجاد و نهادینه سازی مناسب این حوزه اجرایی است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه شاخص ها و زیرشاخص های دخيل در گزینش نظام مدیریت ایمنی و ارزیابی سيستم مدیریت ایمنی عطف به مقتضيات شرکت های پتروشيمی است. نتایج این تحقيق گویای آن است که شاخص های فرهنگ ایمنی، فرآیند، کارکنان و عملکرد کارکنان ، حائز بیشترین اهميت در ميان شاخص های اصلی است. همچنين سيستم های OHSAS18001 ، ANSI- Z10 ، HSG65 به ترتيب دارای اولویت پياده سازی در سازمان های مورد مطالعه هستند. بدیهی است در پياده سازی هر نظام مدیریتی توجه به فاکتورهای زمان، هزینه و کيفيت مورد انتظار حائز اهميت است. اما در این تحقيق به واسطه آموزه ها و جهان بينی اسلامی و ایرانی ما که -هيچ شاخصی قابل مبادله و چانه زنی با سلامت و ایمنی کارکنان )جان انسان ها( نيست از شاخص های زمان و هزینه صرف نظر شده است.
عزت اله اصغری زاده, احمدرضا قاسمي, محمدتقي جعفر زاده, محمدصادق بهروز
PDF
هدف کلی این مقاله به کارگيری مهندسی عوامل انسانی در تئوری زمان بندی به منظور بهره برداری از عملکرد بهينه کارکنان می باشد. مسئله زمان بندی شيفت کاری کارکنان با عملکرد متغير در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شده است. تابع هدف مدل ریاضی ارائه شده برای زمان بندی کارکنان در این مقاله کمينه سازی هزینه های نيروی کار بوده و سعی در گمارش کارکنان کارا به شيفت های کاری به منظور برآورده نمودن تقاضای کاری سازمان دارد. ویژگی مهم مدل ریاضی ارائه شده در نظر گرفتن ابعاد ارگونوميکی کارکنان شامل یادگيری، فراموشی و خستگی ناشی از کار می باشد. برای حل مدل ریاضی ارائه شده در مدت زمان محاسباتی مناسب از الگوریتم ژنتيک استفاده شد. به منظور بررسی کارایی و اثربخشی الگوریتم ژنتيک نسبت به روش های دقيق حل مسئله، عملکرد الگوریتم با عملکرد نرم افزار LINGO و کران پایين مثال های ارائه شده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده قابليت مدل سازی عوامل انسانی را داشته و شيفت های کاری مطلوبی را ارائه می کند. همچنين این مطالعه نشان داد که پارامترهای انسانی مورد بررسی، بر کارایی کارکنان و نتيجتأ بر برنامه ریزی جداول زمانی کاری سازمان تأثير دارد. از این رو پيشنهاد می شود که مدیران در سازمان ها با استفاده مدل پيشنهاد شده تأثير عوامل انسانی بر کارایی کارکنان را مورد بررسی قرار داده و زمان بندی مطلوبی برای شيفت کاری کارکنان ارائه کنند
محمد اکبری, بهروز دری, مصطفی زنديه
PDF
توسعة فناوری اطلاعات و ورود آن به زندگی روزمره، بسياری از روشهای سنتی را متحول ساخته و جهان را برای رقابتی نوین به تکاپو واداشته است. در این راستا نظام بانکی نيز از این قاعده مستثنی نبوده و گسترش بانکداری الکترونيکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات تحول شگرفی در صنعت بانکداری ایجاد کرده است. با توجه به ضرورت بانکداری الکترونيکی، پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی عوامل موفقيت بانکداری الکترونيکی میپردازد. بدین منظور پس از مطالعة ادبيات موضوع و مصاحبه با اساتيد و متخصصان بانکی، 27 عامل موفقيت شناسایی و سپس این عوامل در 6 بعد طبقه بندی شدند. پساز طراحی و توزیع پرسشنامه ميان متخصصين بانکی، اولویت و اهميت هریک از این عوامل با استفاده از روشهای SAW, TOPSIS, ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت. باتوجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، برای رسيدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل، از تکنيک های ادغامی که شامل روش های ميانگين، بردا و کپلند است، استفاده شد. درنهایت بازمهندسی فرایندها مهمترین عامل موفقيت و به ترتيب توسعة بازارهای جدید، به وجود آوردن اعتماد برای نام و ادغام کانالهای متعدد، قابليت ساده سازی و شخصی سازی سيستم در رتبه های بعدی اهميت قرار گرفتند
اسماعیل ملک اخلاق, محمدرحیم رمضانیان, فائقه رمضانیان
PDF
موضوع تخصيص و مکانیابی ایستگاههای امداد جادهای، بهدليل داشتن تأثيرات زیادی که بر نحوة خدمت دهی به مصدومين جادهای دارد، مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در اینگونه مسائل، هدف اصلی تحقيق، مکان یابی بهينة ایستگاههای امداد جادهای و تقسيم بندی نواحی تحت خدمت، برای تخصيص مناسب آنها به خدمت دهنده ها است. این مسائل از اینرو دارای اهميت هستند که معيارهای عملکردی سيستم از جمله مدت زمان انتظار مشتری را بهبود داده و می توانند منجر به نجات جان یک مصدوم شوند. در این تحقيق تخصيص ایستگاههای امداد جادهای بزرگراه تهران قم )محدودة تهران(، با استفاده از مدل صف هایپرکيوب که یکی از معروفترین مدلهای صف در زمينة مکانیابی است، مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفته است. بدین منظور، پس از تعيين تعداد حالات سيستم، معادلات تعادلی هر حالت سيستم با استفاده از نمودار آهنگ استخراج گردیده است. سپس با استفاده از احتمالات حدی بدست آمده معيارهای عملکردی سيستم، از جمله ميزان بار کاری هر خدمت دهنده، مدت زمان انتظار مشتری برای دریافت خدمت و ... محاسبه شده و با تغيير پيشنهادی قابل اجرا در عمل، در اندازة نواحی تخصيص داده شده به هر خدمت دهنده، معيارهای عملکردی سيستم بهبود داده شده اند
مقصود امیری, سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی, محمدصادق مبین
PDF
هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل پيش بين عملکرد بنگاه های اقتصادی و شناسایی اهم رویکردهای مطرح در اتخاذ تصميات استراتژیک و نيز تحليل بسترهای ساختاری و سازمانی مورد نياز در جهت گيری های موفق بازار در دانشگاه پيام نور است. با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر این تحقيق با بهره گيری از رویکرد توسعه ای کاربردی، استراتژیهای همبستگی و پيمایشی را دنبال نموده و با -جهت گيری آزمون فرضيه، هم از جنبه توصيفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحليل یافته های حاصل از پرسشنامه میپردازد. جامعه آماری این تحقيق مدیران مراکز استانی دانشگاه پيام نور بوده اند و تعداد نمونه نيز 111 نفر بوده است. مولفه های تبيين شده در فهرست اوليه مدل تعداد 64 متغير بوده که با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله مورد بازبينی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت با انجام تعدیل و تصحيح، مجموعاً 70 متغير در پرسشنامه نهایی درج گردید. با بهرهگيری از تحليل عاملی تایيدی و تحليل مسير و تعریف هفت فرضيه اصلی، تاثير ساختار بر استراتژی های کسب و کار دانشگاه پيام نور موثر شناخته نشد. این در حالی است که ضریب جهت گيری بازار بر استراتژیهای کسب و کار دانشگاه نيز از معنی داری قابل توجهی برخوردار نبوده است. لکن تاثير استراتژی های کسب و کار بر روی عملکرد دانشگاه از مناظر مختلف نيز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از تاثيرات قابل توجه نوع استراتژی های به کار رفته در دانشگاه بر روی عملکرد آن بوده است
رضا رسولي, مجید ضماهني, علي جمشیدی
PDF
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کليدی موفقيت در انجام مطالعات "مهندسی ارزش" در ایران است. بدین منظور از مدل ماورر و پوکتاس جهت شناسایی عوامل بهره گرفته شد. این دو مدل، 34 متغير را به عنوان عوامل اصلی مؤثر درانجام مطالعات مهندسی ارزش معرفی کردند. جامعه ی آماری این پژوهش، 37 سازمان توليدی و خدماتی استان تهران و نمونه ی آماری، شامل 250 نفر از افراد درگير، فعال و یا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسی ارزش این سازمان ها بودند. بر این اساس داده های گردآوری شده از پرسش نامه ها و با استفاده از روش های آماری آزمون دو جمله ای و تحليل عاملی، در نهایت هشت عامل کليدی در قالب سه گروه اصلی از بين 34 متغير بر آمده از ادبيات تحقيق به عنوان عوامل اصلی موفقيت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، در شرایط کنونی سازمان های توليدی و خدماتی استان تهران شناسایی شدند
داود طالبی, بهرنگ خسرو نوبری, مینا فدوی اردستانی
PDF