دوره 2, شماره 4

زمستان 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های مدیریت زنجیره تأمین، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از یک مدل ادغامی تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی ریاضی فازی، به ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو پرداخته می شود. مدل به کار گرفته شده شامل دو مرحله میباشد: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مطلوبیت نهایی تأمین کنندگان با در نظر گرفتن سیزده عامل محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی فازی، سبد بهینه خرید از تأمین کنندگان حاصل می شود. الگوریتم مورد استفاده در بخش تحلیل سلسله مراتبی، الگوریتم میخائیلوف است که دارای مزایای متعددی همچون ارائه شاخص سازگای، ارائه بردار وزن به صورت قطعی و قابل استفاده با ماتریس های ناقص می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارگیری مدل مورد نظر، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند
احمد توکلی, حسین دیده خانی, امیر کاریزنوئی, حسین صادقپور
PDF
صنعت خودروسازی از جمله صنایعی است که همواره تلاش جهت مشارکت و هماهنگی با شرکای زنجیره تأمین در آن مورد توجه بوده است. نظر به اهمیت مسأله به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان فرایند اصلی هماهنگی زنجیره تأمین خودروسازی، در این تحقیق تلاش شده است بر مبنای رویکرد کیفی، یک مدل مفهومی برای تببین به اشتراک گذاری اطلاعات در هماهنگی زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو خراسان توسعه داده شود. این مقاله که بخشی از نتایج پژوهش مذکور را ارائه می نماید، پس از بیان موضوع تحقیق در بخش مقدمه، ابتدا مفهوم به اشتراک گذاری اطلاعات تبیین می گردد. سپس روش پژوهش مورد استفاده برای مدل سازی به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین تشریح می شود. در ادامه مقاله فرایند اجرایی به کار گرفته شده برای مدل سازی مذکور به طور مختصر مورد بحث قرار می گیرد. نتایج فرآیند مدل سازی طی سه بخش اصلی شامل: توافق در خصوص فهرست مفاهیم مرتبط با به اشتراک گذاری اطلاعات، استخراج و تحلیل نقشه علی خبرگان، و استخراج و مدل سازی نقشه ادغامی زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو خراسان در بخش پایانی مقاله ارائه می شود. خروجی نهایی این پژوهش مدل مفهومی به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین شرکت ا یران خودرو خراسان است
حسین صفری, علی علی مهرابی, فاطمه حشتمی پور
PDF
آینده نگاری فناوری، یک فرآیند سیستماتیک برای ترسیم آینده ای میان- برد تا دور- برد در حوزه های علم فناوری، اقتصاد و جامعه است که هدف از آن، کشف زمینه های پژوهشی استراتژیک و دستیابی به فناوری های نوپدیدی است که اثرات ژرفی بر اقتصاد، رقابت صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زندگی خواهند داشت. به طور کلی، ترسیم شرایط آینده، هرچند به صورت سناریو، در زمان حال برای سازمان و نیز فرصت ها و تهدیداتی که سازمان با آن ها مواجه خواهد شد، در حوزه های آینده پژوهی قرار می گیرد. از همه مهم تر، سازمان باید دقت کند که در شرایط آینده، چه فرصت هایی را می تواند برای خودش ایجاد کند، زیرا تمامی فرصت ها موجود نیستند و بعضی از آن ها را باید خلق کرد و از تولد برخی تهدیدات پیشگیری نمود. این مقاله ابتدا، با روش مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک و رویکرد فراترکیبی، به بررسی ادبیات و پیشینه آینده نگاری می پردازد. سپس با استفاده از چارچوب های مختلف، آینده نگاری های ارائه شده توسط پژوهشگران و صاحبنظران را بررسی و تحلیل می نماید و در نهایت، با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، فناوری های کلیدی در صنعت فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ایران را ارائه می کند. برای این کار، با کمک ابزار گروه کانونی، جلساتی با 9 نفر از کارشناسان خبره دانشگاه تهران و محققین مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران تشکیل شد. در نهایت، مدل های کسب و کاری نظیر خدمات موبایل، تولید کامپیوترهای هوشمند و دستیاران الکترونیکی و ... شناسایی گردید.
علی زارع میرک آباد, عیسی نیازی, سجاد صالحی
PDF
افزایش رقابت جهانی، از یک سو، و متنوع شدن تقاضاهای مشتریان در محیط کسب و کار امروز، از سوی دیگر، موجب شده است که هزینه ها به سرعت در حال افزایش و سودآوری در حال کاهش باشد. انتخاب تأمین کنندگان مناسب می تواند هزینه های خرید را بسیار کاهش و رقابت پذیی سازمان را افزایش دهد، زیرا در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده، بخش بزرگی از بهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. در این تحقیق، واحد آگلومراسیون شرکت سهامی ذوب آهن، به عنوان واحد مورد بررسی، انتخاب شد و با استفاده از روش های ABC و VED به طبقه بندی موجودی های (مواد اولیه مورد نیاز) این واحد پرداخته شد. دو ماده اولیه به عنوان مهم ترین شناسایی شدند و مدل تأمین آن ها با لحاظ ترکیب بهینه مصرف، هزینه های کل لجستیک، ویژگی های تأمین کنندگان و شرکت خریدار طراحی گردید. در این تحقیق، یک مدل غیرخطی فازی عدد صحیح مختلط طراحی گردید و پارامترهای مدل، با استفاده از داده های سه سال گذشته شرکت، محاسبه شد. با استفاده از داده های دو سال متوالی، ارزیابی عملکرد مدل آزمون شد. مدل مذکور، نسبت به هزینه واقعی در دو سال متوالی، به ترتیب، 57/9 درصد و 49/6 درصد کاهش هزینه را نشان می دهد
مسعود ربیعه, مجید اسماعیلیان
PDF
یکی از ارزش های محیطی در صحنه رقابت بین الملل، توانایی خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پرتحول صنعت امروزی است. در این رابطه استفاده از سیستم های منعطف و چابک در محصولات اجتناب ناپذیر است. بنابراین برای اینکه سازمان ها و به خصوص شرکت های صنعتی بتوانند به محیط پویا و پیچیده خود پاسخ دهند، باید بتوانند این ارزش های محیطی را وارد سازمان کرده و با فراگیر کردن اجرای مستمر، آن را به صورت یک پیش فرض اساسی و ارزش درون سازمانی درآورند. انعطاف پذیری در صنایع تولیدی کشور، خصوصاً در صنایع خودروسازی که از تغییرات و پویایی بالایی برخوردار است، به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. از یک سو انعطاف پذیری مفهومی فراگیر و چند بعدی بوده و از سوی دیگر مدلی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. بنابراین نکته اول، عدم وجود مدل یکتا و نکته دیگر، عدم سنجش و اندازه گیری آسان آن با روش های معمولی است. در این مقاله مسأله اصلی ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری سازمانی و مقایسه نتایج حاصل از حل مدل با وضعیت واقعی شرکت ایران خودرو است.
عادل آذر, حامد عباسی
PDF
با توجه به گستردگی مفهونم پدیده هماهنگی به طور عام و در مباحث زنجیره تأمین به طور خاص، در این تحقیق سعی شده تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بعد هماهنگی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. محققین با به کارگیری رویکرد سه مرحله ای تئوری برخواسته از داده ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده مورد نظر پرداخته و با حرکات زیگزاگی بین خبرگان صنعت خودروسازی و متون موجود، به کشف و صورت بندی و تعیین صحت و سقم آن از طریق جمع آوری نظام یافته و تحلیل داده های مربوط به پدیده هماهنگی در سطح شبکه تأمین خودروسازی پرداخته اند. محقق با الگوبرداری از الگوی پارادایمی، پدیده هماهنگی را در 5 بعد و 16 زیر بعد و 57 مشخصه طبقه بندی نموده است
علی محقر, محمدرضا صادقی مقدم
PDF
مديريت فناوري، امروزه عاملي تعيين كننده و مهم در موفقيت يا شكست سازمانها محسوب مي شود. از آن جا كه فناوري عامل مهمي در توسعه اقتصاد جهاني است، تأثير مديريت فناوري موجود و نوظهور در كسب وكار، غيرقابل انكار است. اين مقاله، جايگاه مديريت فناوري در بانك سپه را بررسي مي كند و با رويكردي را براي درك ،(VIKOR) و ويكور (ANP) تركيبي از تكنيك هاي فرآيند تحليل شبكه اي ارتباط مزايا و اولوي تهاي رقابتي بانك پيشنهاد مي دهد. بدين منظور، از تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي براي وزن دهي معيارها و از روش ويكور براي اولويت بندي برنامه هاي عملياتي بانك استفاده مي شود. در اين مقاله، درك گروهي از مديران بانك از مديريت فناوري مورد بررسي قرار مي گيرد، به طوري كه نتايج مي توانند آن ها را در پيشبرد اهداف و برنامه هاي راهبردي ياري دهند
مقصود اميري
PDF