دوره 2, شماره 3

پاییز 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

در اين مقاله، مسأله برش دو بعدی با تقاضا مورد بررسی قرار میگيرد. در اين مسأله با برش ورقهای مستطيل شکل بزرگ، مستطيل های کوچکتر مورد نياز بايد به نحوی توليد شوند که ضمن تأمين تقاضا برای آنها، ضايعات يا تعداد ورقهای مصرفی حداقل شود. مسأله برش، جزء مسائل NP-Hard است که روشهای دقيق قادر، به حل عملی آنها نيستند. لذا در اين مقاله با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان، الگوريتمی فراابتکاری برای حل مسأله برش دو بعدی با تقاضا ارائه شده است. برای بهبود کارايی اين الگوريتم و جلوگيری از همپوشانی در مسأله برش، الگوريتم ابتکاری CUL به کار گرفته شد. همچنين برای بررسی نتايج الگوريتم پيشنهادی )ترکيب الگوريتم های PSO و CUL ( نرم افزاری تهيه شد که با در نظر گرفتن طول و عرض صفحه اصلی و با توجه به اندازه های قطعات و تعداد مورد تقاضا، بهترين الگوی برش ممکن را ارائه می دهد.
فائزه اسديان اردکاني, علي مروتي شريف آبادی
PDF
با توسعه اقتصاد جهانی و گسترش بازاریابی الکترونیکی در بین کشورها، اینکه چگونه یک سیستم لجستیک به نحو کارآمد مدیریت شود، به یک موضوع کلیدی برای کاهش هزینه های شرکت ها تبدیل شده است، مخصوصاً شرکت های چند ملیتی که در فضای سخت رقابتی قرار دارند. یکی از زمینه های مناسب برای یکپارچه سازی در شبکه های لجستیک، طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس است که می تواند باعث جلوگیری از زیربهینگی ناشی از طراحی جدا از هم شبکه لجستیک مستقیم و معکوس شود. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته برای طراحی شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس با هدف حداقل سازی هزینه ها ارائه شده است. با توجه به اینکه مدل ارائه شده به دسته NP-hard تعلق دارد، دو الگوریتم فراابتکاری الگوریتم ممتیک ) MA ) –و الگوریتم فرایند گروهی TPA برای حل مدل به کار گرفته شده است. الگوریتم ها از نظر بهترین مقدار تابع هدف و اولین زمان رسیدن به بهترین مقدار تابع هدف مقایسه شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، از نظر مقدار تابع هدف، الگوریتم ممتیک و از نظر زمان رسیدن به جواب، الگوریتم فرایند گروهی برتری داشتند
حمزه قجاوند, مصطفی زندیه, بهروز دری
PDF
موجودی انبارها به طور معمول شامل حداقل دو دسته اقلام می شوند؛ دسته اول که بخش عمده ارزش موجودی انبار محسوب می شوند و معمولاً تعداد آنها زياد نيست و دسته دوم که بخش کمتری از ارزش موجودی انبار را تشکيل می دهند و تعداد اقلام آن ها به مراتب بيشتر از دسته اول است. از اينرواستفاده از يک روش واحد کنترل موجودی برای تمامی اين اقلام منطقی به نظر نمی رسد. در سيستم کنترل موجودی ABC بيشترين توجه به اقلام طبقه بالا معطوف بوده و طبقات بعدی از اهميت کمتری برخوردارند. در اين پژوهش ابتدا با توجه به روش ABC 77 قلم از مواد اوليه به سه ، گروه تقسيم بندی شده است که 11 قلم از آن ها به عنوان کالای A 16 قلم در طبقه ، B و 50 قلم باقيمانده در طبقه C قرار گرفتند. در ادامه معيارهای مصرف، کميابی و بحرانی بودن اقلام با استفاده از تلفيق روش ABC و طبقه بندی فازی برای طبقه بندی 77 قلم از کالاها مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که 14 قلم از کالاها بسيار مهم، 20 قلم مهم و 43 قلم در گروه غير مهم هستند. از آنجا که کمبود يا در مواردی نبودن مواد اوليه در بازار سبب ايجاد مشکلاتی برای واحدهای توليدی می شود، تشخيص دقيق کالاها در سه گروه مذکور با در نظر گرفتن معيارهای کيفی می تواند به برنامه ريزی درخريد و سيستم کنترل موجودی شرکت ها کمک شايانی نمايد.
شمس الدين ناظمي, رضا شمس الديني, محمد حسین خورسندی اکبرنژاد
PDF
هدف اصلی مقاله، بررسی تأثير يکپارچگی فرايندهای سازمانی و نابسازی لجستيک بر عملکرد کسب و کار در صنعت خودرو میباشد. در اين تحقيق پيمايشی ، ابتدا به شناسايی مجموعه ابعاد يکپارچگی فرايندهای سازمانی در سيستم برنامه ريزی مناسب سازمانی پرداخته شده است. سپس ابعاد مختلف ناب سازی لجستيک شناسايی می شود و پس از تعيين ابعاد مختلف در دو موضوع يکپارچگی فرايندها و ناب سازی لجستيک، به بررسی تأثير اين ابعاد بر عملکرد کسب وکار می پردازيم. شناسايی ابعاد مختلف ، بر اساس تحليل عاملی تأييدی صورت گرفته است و سپس با کمک تحليل همبستگی، به بررسی نوع رابطه هر يک از ابعاد تعيين شده با عملکرد کسب و کار در صنعت خودرو خواهيم پرداخت. نتايج به دست آمده، حاکی از تأثير سه عامل کاهش اتلاف ها، تأمين کنندگان و يکپارچگی زنجيره تأمين بر هردو بعد داخلی و خارجی يکپارچگی فرايندهای سازمانی می باشد. همچنين نظام اطلاعات بر بعد يکپارچگی خارجی موثر است که از اين طريق می توان نتيجه گرفت ناب سازی لجستيک موجب افزايش يکپارچگی فرايندهای سازمانی می شود. همچنين هر دو موضوع يکپارچگی فرايندهای سازمانی و ناب سازی لجستيک موجب افزايش عملکرد کسب وکار سازمانی می گردند
محسن شفيعي نيک آبادي, احمد جعفريان, اعظم جليلي بوالحسني
PDF
اين تحقيق با استفاده از يك مدل برنامه ريزي خطي چندهدفه، تخصيص بهينه منابع انرژي كشور به بخش هاي مختلف خانگي، تجاري، حمل و نقل، صنايع، كشاورزي، صادرات، تزريق به مخازن نفتي و نيروگاهها به عنوان توليدكننده انرژي ثانويه را مورد بررسي قرار داده است و در اين راستا اهداف سياسي، اقتصادي و زيست محيطي نيز مورد توجه قرار گرفته اند. از داده هاي سال هاي 1346 تا 1387 براي پيش بيني تقاضاي انرژي در بخش هاي مختلف مصرف و بررسي اعتبار مدل استفاده شده است . همچنين با توجه به اجرا شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها، تخصيص منابع نفت و گاز به بخش هاي مختلف مصرف طي سال هاي 1390 تا 1400 بررسي شده است. نتايج اين تحقيق، راهكارهاي مناسبي را در اختيار برنامه ريزان و تصميم گيران قرار مي دهد تا برنامه ريزي مناسب در خصوص تخصيص بهينه منابع انرژي كشور داشته باشند.
عاليه کاظمی, محمدرضا مهرگان, حامد شکوری گنجوی
PDF
يک مبحث مهم در مديريت زنجيره تأمين، پديده اثر شلاقی است. اين مهم بيانگر افزايش تغييرپذيری تقاضا طی حرکت در طول زنجيره می باشد. در اين مقاله تأثير چندين روش کلاسيک و هوشمند در فرايند پيشبينی تقاضای متلاطم، در وقوع پديده اثر شلاقی بررسی میشود. نتيجه اين تحقيق حاکی از آن است که شبکههای عصبی در مقايسه با روشهای معمول کلاسيک همچون روش هموارسازی نمايی با توجه به رفتار غيرخطی، نوسانی و حتی آشوبی تقاضای متلاطم، توان بيشتری در مدل سازی و پيشبينی اين رفتار دارند. در انتهای مقاله به کمک يک مثال عددی، کاربرد بهره گيری از شبکه های عصبی در پيشبينی تقاضای متلاطم، در کاهش موفقيت آميز پديده اثر شلاقی به تصوير در آمده است.
رضا يوسفي زنوز, محمدباقر منهاج
PDF
برخی مسائل و موضوعات صنعتی، اجتماعی و مديريتی دارای پيچيدگی های خاص خود می باشند و با فرضيه های ساده بينشی و مديريتی قابل حل نمی باشند. تفکر سيستم های پويا روشی برای مدلسازی و بررسی عوامل يک سيستم و در نهايت يافتن راه حل مناسب برای آن است. به طورکلی هدف از شناسايی يک سيستم به دست آوردن مدل آن سيستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی است که به کمک آزمايش های متعدد از همان سيستم حاصل شده اند. با توجه به اهميت ميانگين درصد مکالمات موفق (ASR) در عرصه ارتباطات، در اين تحقيق سعی برآن است که با استفاده از تفکر سيستم های پويا، هويت سيستمی که سبب ايجاد ASR های مختلف در طول زمان می شود، مورد شناسايی و بررسی قرار داده شود
نظام الدين فقیه, محمد غفورنیان
PDF