دوره 2, شماره 2

تابستان 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

مقابله با چالش هاي پیش روي سازمان ها نیازمند آن مي باشد که مديران آنها الگوي مناسبي از اندازه گیري عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه ها دست يابند. اندازه گیري عملکرد، پیشرفت مداوم به سمت اهداف تعیین شده را ممکن مي سازد و نقاط رکود و رونق را شناسايي مي نمايد . از جمله معیارهاي مهم عملکرد، معیار مالي است که اندازه گیري آن از روش هاي گوناگون امکان پذير است. در اين مقاله از ترکیب آنالیز روابط خاکستري و تصمیم گیري چندمعیاره فازي با معیار نسبت هاي مالي استفاده شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمايشي در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نمونه آماري تحقیق از بین پنجاه شرکت برتر بورس در سال 1387 که داده هاي آنها طي 12 ماه سال مذکور مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند انتخاب شد . يافته هاي اين تحقیق شامل خوشه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي و انتخاب شاخص از بین نسبت هاي مالي است که با استفاده از آنالیز روابط خاکستري انجام گرفته است. از آنجا که برخي نسبت هاي مالي شبیه به هم و داراي ساختار يکساني هستند، ابتدا نسبت هاي مالي براي سال مورد بررسي را با استفاده از آنالیز روابط خاکستري خوشه بندي کرديم . هر خوشه، شامل تعدادي از نسبت هاي مالي مشابه است شاخص نمايانگر که به دست آمده است. رتبه بندي نهايي شرکت هاي نمونه آماري، يافته اين تحقیق است که با ترکیب تاپسیس فازي و آنالیز روابط خاکستري به دست آمده است. نتايج نشان مي دهد با به کارگیري اين رويکرد ترکیبي، عملکرد مالي شرکت ها را مي توان به سادگي مقايسه و رتبه بندي کرد.
رسول تقي زاده, صفر فضلي
PDF
امروزه استفاده از روش های فرا ابتکاری برای دست یابی به پاسخ های رضخایت بخش در بهینه یابی ترکیباتی رشد چشمگیری یافته است. به دلیل نزدیک شدن مسائل به شرایط موجود در دنیای واقعی در نتیجه افزایش پیچیدگی مسائل و ناتوانی روش های ریاضی فعلی برای ارائه نقطه بهینه با صرف معقول منابع، این اقبال تشدید شده است. توسعه روش های فرا ابتکاری معمولاً با بررسی نحوه بهینه یابی در طبیعت و الهام گرفتن از آن صورت می گیرد که از جمله می توان به الگوریتم مورچگان و شبیه سازی تبرید اشاره کرد. الگوریتم پیشنهادی این مقاله، با بررسی رفتار جالب توجه دو تابع x(Cos)(x) و tanh(x) در حلقه های تکرار، توسعه یافته است و روشی برای یافتن همسایگی در توابع پیوسته ارائه می دهد که نسبت به الگوریتم بهینه یابی شبیه سازی تبرید و الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر تئوری ابر، عملکرد بهتری از نظر دقت و سرعت دارد. برتری الگوریتم پیشنهادی به دو الگوریتم یاد شده، با مقایسه عملکرد این الگوریتم ها در یافتن نقطه (نقاط) بهینه هفت تابع پیوسته معروف به اثبات رسید.
سيد هادی ميرقادری, مصطفي زنديه
PDF
مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان هاست، و به درک کمبودها و نواقصشان کمک می نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود، به سازمان کمک می نماید که در مسیر سیستم های مدیریتی مناسب پیش رود. کمبود امکانات و محدودیت منابع، سازمان ها را از پیاده سازی همزمان کلیه پروزه های حاصل از فرایند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز می دارد. در نتیجه، اولویت بندی پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط مدل EFQM، با توجه به اهداف استراتژیک و بلندمدت سازمان، ضروری به نظر می رسد. با توجه به بررسی های صورت گرفته، متأسفانه در مدل EFQM چارچوبی برای اولویت بندی پروژه های بهبود، با توجه به خط مشی و استراتژی های سازمان، وجود ندارد. در این راستا، این پژوهش در صدد است مدلی را بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن ارائه نماید که با آن بتوان پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط EFQM را اولویت بندی نمود.
سید حیدر میرفخرالديني, سید حبیب اله میرغفوری, حسین صیادی تورانلو
PDF
در زنجیره تأمین، مدیریت برگشتی، در قالب لجستیک معکوس اعمال می شود . به دلایل مختلف، جریان مواد و کالاها در خلاف جهت عادی زنجیره، اجتناب ناپذیر است. پرداختن به موضوع شبکه لجستیک معکوس و مدیریت و هدایت موثر و ضروری است. با توجه به بررسی ها یکی از مواردی که تأثیر بسیاری بر مدل سازی شبکه لجستیک معکوس دارد، در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت است. در لجستیک معکوس، پارامترهایی مثل ظرفیت مراکز، تقاضا، هزینه و کیفیت و... غیرقطعی هستند. با توجه به این موارد، در این تحقیق، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته احتمالی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه شده است. برای حل این نوع مدل، ابتدا باید آن را به یک مدل قطعی تبدیل نمود. مدل ارائه شده در این تحقیق، چند محصولی و چند رده ای می باشد که همزمان، هزینه های حمل و نقل و احداث تسهیلات را در بر می گیرد. مدل مورد نظر با در نظر گرفتن کمینه سازی هزینه ها (هزینه های استقرار تسهیلات و هزینه های حمل و نقل) و همچنین در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضای محصولات برگشتی، از نوع مسائل NP-Hard است که در آن، زمان حل مسأله به صورت نمایی و با توجه به ابعاد مسأله افزایش می یابد. بنابراین، در این تحقیق، یک روش کارا با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کدینگ اولویت- محور پیشنهاد داده شده است.
اکبر عالم تبريز, عماد روغنيان, مصطفي حسين زاده
PDF
در اين مقاله به ارائه يك مدل تركيبي براي برون سپاري خدمات گارانتي خواهيم پرداخت. مدل از دو مرحله تشكيل شده است. هنگامي كه محصولي معيوب براي تعمير فرستاده مي شود، در فاز اول با استفاده از PROMETHEE فازي شروع به رتبه بندي پيمانكاران طرف قرارداد مي نماييم و در فاز بعدي با استفاده از برنامه ريزي چندهدفه، اقدام به تخصيص و ارسال محصول براي انجام تعميرات مورد نياز مي كنيم. هدف اصلي در اين مدل، كمينه كردن هزينه هاي تحميل شده به شركتها و بيشينه كردن رضايت مشتريان است كه اين امر با استفاده از برنامه ريزي خطي صفر و يك دوهدفه و با تكيه بر اولويتهاي تعيين شده در گام اول مدل محقق ميشود. هرچه بتوانيم زمان انتظار مشتري در صف و مسافت طي شده براي رسيدن محصول به تعميرگاه طرف قرارداد را كمتر نماييم، رضايت مشتري بيشتري را به دست آورده ايم كه البته اين هدف با در نظر گرفتن مسافت بررسي مي شود. لازم به ذكر است كه مدل ما پوياست و ميتوان از آن در بسياري از شركتها استفاده نمود.
عزت اله اصغري زاده, احمد بيطرف, مهدي اجلي
PDF
در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیرة تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از این رو در این تحقیق که در مرکز بهمن موتور انجام گرفت، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی معیارهای مهم در انتخاب تأمین کنندگان و تعیین اهمیت هر یک از آنها از نظیر کارشناسان ، بهترین تأمین کننده انتخاب گردد. بنابراین، ابتدا معیارهای اصلی انتخاب تأمین کنندگان برای یک قطعه از قطعات مرکز بهمن موتور- با نظرسنجی از کارشناسان مربوطه از طریق پرسشنامه ی شناسایی شد و سپس با استفاده از روش AHP فازی بر اساس روش آنالیز توسعه، امتیاز هر معیار و وزن هر تأمین کننده در ارتباط با هر معیار تعیین شد و بعد از آن، یک تابع هدف فازی برای هر معیار ایجاد شد که هدف از آن، حداکثر کردن عملکرد تأمین کننده در ارتباط با هر معیار بود پس از خارج کردن مدل از حالت فلزی، با استفاده از روش جمع پذیر وزنی ، بهترین تأمین کننده انتخاب شد.
فاطمه ملاطایفه, داوود طالبی
PDF
با توجه به استفاده روز افزون از تبادلات اطلاعاتی، مالی و فیزیکی در زنجیره های تأمین و همچنین نقش تقویت پذیری سفارش ها در کارایی زنجیره های تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیت اطلاعات در تقویت پذیری سفارش ها بیش از پیش احساس می گردد. برخی محققین، تأثیر سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS بر یکپارچگی فرایندهای سازمانی، بهبود عملکرد کسب و کار و افزایش دقت و صحت تبادلات اطلاعاتی را بررسی کرده اند، اما در هیچ پژوهشی به این مساله پرداخته نشده است. لذا این نوشتار به دنبال بررسی چگونگی تاثیر گذاری ISMS بر تقویت پذیری سفارش ها در زنجیره های تأمین در صنعت خودرو می باشد. با مطالعه ادبیات این دو موضوع، ابعاد و عوامل مختلف شناسایی شدند و به کمک تحلیل عاملی، فاکتورهای مهم آنها در صنعت خودرو تعیین شدند. در ادامه، به کمک تحلیل همبستگی، به چگونگی تاثیر ISMS بر تقویت پذیری سفارش ها در زنجیره های تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از تاثیر ابعاد متنوعی از ISMS هماهنگی اطلاعات، دقت و صحت اطلاعات، ایجاد زمینه های آموزشی و غیره برعوامل به وجود آورنده تقویت پذیری سفارش ها از قبیل دسته بندی سفارش ها، تأخیرهای فیزیکی و اطلاعاتی، ازکارافتادن ماشین آلات و غیره، است.
لعیا الفت, احمد جعفريان, امیر حسن زاده
PDF