دوره 2, شماره 1

بهار 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

دانش به عنوان مهمترین جنبه رقابتی آن سازمان را قادر می سازد تا بهره ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه های افزایش بهره وری مدیریت دانش، چابک بودن مؤثر است. حجم بالای توسعه ادبیات در حوزه مدیریت دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می ده . ما در این مقاله، شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آنها قویاً با یکدیگر ارتباط دارند، مورد آزمون قرار می دهیم و استدلال می کنیم که چابکی سازمانی زمانی حاصل می شود که مدیریت دانش، از هر حیث، در حال تعادل باش . شرکت های نساجی شهرستان یزد به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند و وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آن ها )با کمک پرسش نامه) ارزیابی شد . این مقاله به بیان دستاوردهای این بررسی می پردازد.
سید حسن حاتمي نسب, سید محمود زنجیر چي
PDF
در اين مقاله، پس از جمع آوری و مقايسه معیارهای اثربخشی، مهم ترين معیارها تعیین می شوند و مدل جديدی برای انتخاب اعضای تیم بر اساس روش PROMETHEE پیشنهاد می شود. برای اين منظور، بر روی يك تیم كاری در يك شركت طراحی مهندسی ايرانی مطالعه تجربی صورت گرفت و با توجه به معیارهای كمی و كیفی اثربخشی تیم، وزن آنها و مشخصات كانديداها، بهترين گزينه ها برای تیم هدف انتخاب شدند. معیارهای مورد نظر در چهار گروه فردی، گروهی، سازمانی و شغلی طبقه بندی شدند كه در صورت نیاز، با توجه به بافت نیروی انسانی و نوع خدمات در هر شركت، قابل تغییر است. با استفاده از روش پیشنهادی، وزن معیارها به طور مستقیم در پاسخ تاثیر می گذارد و الگوريتم اجرای آن در نرم افزار DECISION LAB ساده و سريع است . نتايج اين روش با نتايج روش ساختار سلسله مراتبی گروهی GAHP مقايسه و تأيید شده است. به علاوه، نتايج به دست آمده، كاملاً منطبق با نظرات تجربی مسوول تیم است و لذا انتخاب نهايی تائید می گردد.
مرجان امیدي, حمیده رضويري, محمد رضا مه پیكر
PDF
استفاده از ابزارهای کیفی، از جمله گسترش عملکرد کیفی در صنایع مختلف به منظور بالا بردن کیفیت فرایند تولید و محصولات تولیدی، قابل توجه میباشد. اما با توجه به اینکه ارزیابیهای صورت گرفته در ماتریسهای گسترش عملکرد کیفی از دقت کافی برخوردار نیست و دارای ناسازگاری در قضاوتهاست، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به رفع این نقص پرداخته شده است. مقاله های قبلی در زمینه استفاده از این روش در ماتریس خانه کیفیت و سایر ماتریس ها مشکل داشته اند که در این مقاله با توضیح آن مشکل، روشی برای حل آن ارائه می شود. در این مقاله، ماتریس اول )خانه کیفیت( بررسی شده است. دادههای مربوط به خواستههای مشتریان، از جامعه هدف جمعآوری و با استفاده از نظرات کارشناسان، الزامات فنی و مهندسی مربوط به خواستهها تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ارجحیت معیارها تعیین گردید. در نهایت، ماتریس خانه تکمیل گردید و مشخص گردید که دو خواسته قیمت و عملکرد فرش و همچنین دو الزام فنی و مهندسی تعداد گره در هر متر مربع و مقدار آهار، دارای بیشترین اهمیت هستند و با توجه به روابط موجود در خانه کیفیت و سقف خانه کیفیت، افزایش تعداد گره در هر متر مربع می تواند منجر به بهبود محصول گردد.
علي خاتمي فیروزآبادی, اسماعیل مزروعي
PDF
در این مقاله، یک مدل کنترل موجودی برای سیستم دو سطحی ارائه شده است که سیاست (R,Q) را در هر سطح برای IHP هر قطعه یدکی غیر تعمیری استفاده می کند، که دارای فرضیاتی است که کاربرد آن را در شرایط واقعی محدود می کند. این تحقیق با فرض گسسته بودن سفارشات و محدودیت فضای انبار، این مدل را توسعه وکاربرد آن را افزایش داده است.در شرایطی جدید، مدل سازی صورت گرفت و سپس برای حل مدل به دست آمده، الگوریتمهای فوق ابتکاری ژنتیک (GA) ورقابت استعماری ) ICA ( توسعه و تطبیق داده شدند. همچنین با مقایسه عملکرد دو الگوریتم، کارایی آنها ارزیابی شده است.
زهرا رضايي صدرآبادی, داود طالبي
PDF
منبع يابي و تخصیص سفارش به تأمین کنندگان مناسب، هزينه های تأمین را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش و قابلیت رقابت پذيری سازمان را افزايش مي دهد. از طرفي در محیط پررقابت امروزی، سرعت بالای تغییرات را، بر عدم اطمینان حاکم بر تصمیم گیری ها افزوده است. با توجه به اين دو مهم، به منظور افزايش اطمینان در اين تحقیق، از رويکرد بهینه سازی استوار در برنامه ريزی تأمین قطعات، دو محصول شرکت ایران خودرو استفاده مي شود. با توجه به تعداد بالای قطعات، هر خودرو، قطعات، ارزشمند برای بررسي انتخاب گرديد و مدل تأمین این قطعات ، در قالب يك مدل برنامه ريزی خطي چند هدفه چند دوره ای طراحي شد. با توجه به عدم اطمینان حاکم بر برخي پارامترهای مدل ، اين نوع پارامترها به صورت، متغیری تصادفي در نظر گرفته شدند. برای رفع نگراني در مورد اين نوع پارامترها، به کمك تکنیك های موجود، مدل ما به مدلي استوار تبديل شد تا پاسخ های آن قابل اتکا باشد . در پايان، برای ارزيابي صحت عملکرد مدل و بررسي کیفیت جواب ها از تکنیك شبیه سازی استفاده شد.
مسعود ربيعه, عادل آذر, محمد مدرس يزدی, محمد فطانت فرد حقيقي
PDF
تحليل پوششي داده ها (DEA) يك تكنيك برنامه ريزي خطي است كه هدف اصلي آن، مقايسه و ارزيابي كارايي تعدادي از واحدهاي تصميم گيرنده مشابه است كه مقدار ورودي هاي مصرفي و خروجي هاي توليدي متفاوتي دارند. مدل هاي DEA مورد استفاده براي ارزيابي كارايي واحد تحت بررسي مي توانند از دو رويكرد مجزا استفاده كنند: .1 كاهش ميزان ورودي ها بدون تغيير در ميزان خروجي ها )رويكرد ورودي محور( .2 افزايش ميزان خروجي ها بدون تغيير در ميزان ورودي ها )رويكرد خروجي محور(
حسن فارسيجاني, محمد حسين آرمان, عليرضا حسين بيگي, اعظم جليلي
PDF
امروزه همگام با افزايش جمعيت، صنايع به سوي فن آوري هايي ميروند که بتواند هم سرعت توليد را بيشتر نمايند و هم کيفيت محصولات را بالا ببرند. طراحي، توليد و مهندسي به کمک کامپيوتر، يکي از جديدترين فن آوري هايي است که در عرصه وسيعي از صنايع و علوم کاربرد دارد، به گونه اي که امروزه شرکتها در پي آنند که تا حد امکان، به نحوي مؤثر، از اين فن آوري ها بهره گيري نمايند و بدين منظور، همواره در جستجوي بهترين شرکت هاي ارائه دهنده اين قبيل خدمات براي تسهيل فرايندهاي خود هستند. در اين مقاله، نخست تلاش شده است تا ديدي کلي در رابطه با طراحي، توليد و مهندسي به کمک کامپيوتر ايجاد شود. سپس مدلي تلفيقي از سه تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، تحليل رابطه اي خاکستري و برنامه ريزي چند هدفه ارائه شده است. در مطالع هاي موردي، اين مدل به عنوان ابزاري قدرتمند براي تصميم گيري يک شرکت براي رده بندي و انتخاب چندين شرکت داراي عملکرد برتر در زمينه طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر، به عنوان شرکاي تجاري، به کار گرفته شده است.
علي محمدی, مهناز حسین زاده, محمد باقرزاده آذر
PDF