اهداف فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی

  • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی.
  • کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای عملی.
  • ارتقاء سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و مدیران.
  • طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی.
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت صنعتی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.
 

  درباره فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی

      نوع اعتبار
      ضریب تاثیر در ISC
      رتبه مجله براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم
      توالی انتشار
      سیاست انتشار
      زبان
      نوع انتشار
      نوع داوری
      استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری
      هزینه بررسی اولیه و انتشار
      میانگین مدت زمان داوری
      درصد پذیرش
علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۰.۲۳۲ (مشاهده جزئیات)
B (پرتال نشریات علمی)
فصلنامه
دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
چاپی و الکترونیکی
دوسو ناشناس، داوری همتایان
دارد (مشاهده جزئیات)
دارد (مشاهده جزئیات)
۶ ماه
۲۴ درصد (مشاهده جزئیات)
شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی دستیار سردبیر
شاپا چاپی
2251-9874
شاپا الکترونیکی
2645-4165

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان