طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه‌های‌ صنعتی ‌راکد (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی.

2 استادیار، دانشگاه رازی.

10.29252/jimp.9.4.63

چکیده

 بازاحیا یک رویداد انفرادی نیست، بلکه فرآیندی است که سلسله‌ای از وقایع و رویدادها آن را شکل می‌دهند. پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد و رهیافت نظام‌مند استراوس و کوربین در استان کرمانشاه انجام گرفت. به این منظور به کمک روش‌های نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله‌برفی با 15 نفر از مدیران بنگاه‌های صنعتی، استادان دانشگاه، مسئولان دولتی و خبرگان بخش خصوصی، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند در استان کرمانشاه انجام شد. برای بررسی روایی مدل، روش بررسی چندین‌باره متن مصاحبه‌ها برای یافتن مدلی جدید یا اصلاح مدل اولیه و نیز تطبیق با معیارهای کرسول به‌کار رفت و 467 کُد، 155 مفهوم و 42 زیرمقوله شناسایی شد. در­نهایت مدل پژوهش در قالب مدل پارادایمی ارائه شد که در آن «بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد» به‌عنوان پدیده محوری متأثر از شرایط علّی پژوهش انتخاب شد. شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر به همراه پدیده محوری راهبردها را شکل دادند و پیامدهایی مانند بهبود شاخص‌های عملکردی، جذب نیروی انسانی، افزایش نرخ بازده دارایی‌ها، افزایش ارزش ویژه برند و دارایی‌های بنگاه به همراه تثبیت وضعیت مالی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadi Kohanali, R., & Ghasemi, S. (2014). Evaluating the agility of different industries in small and medium enterprises. Journal of Industrial Management Perspective, 4(3), 109-129 (In Persian).
 2. Ahmadian, F. (2016). Investigation and Identification of Small Business Growth Inhibitors in Ardabil. Master thesis. Ardabil Nongovernmental Nonprofit Institute (In Persian).
 3. Alem Tabriz, A., Hamidizadeh, M. R., Dori Nokani, B., & Mohammadi Polarti, M. (2017). New Product Development Model in the Automotive Industry of Iran. Journal of Industrial Management Perspective. 7 (2): 33-51 (In Persian).
 4. Iran Dust, M. (2014). The Relationship Pattern between Recovery Strategies and Performance in Recession, Case Study: Tehran Stock Exchange Companies. Ph.D. Thesis. College of Accounting and Management. Allameh Tabatabaei University (In Persian).
 5. Iran Statistics Center (2018). Report of the Workforce Census Plan 2018. Retrieved 15 Nov 2018. Available at: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News /1397/nirooye%20kar1-97.pdf (In Persian).
 6. Iranian Cooperative Chamber Newsletter (2017). Agricultural sector share of Kermanshah employed population. Posted on February 28, 96 at 10:07 am. Retrieved 11 Nov 97, Code: 8401. Available at: https://iccnews.ir/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4 (In Persian).
 7. Bazargan, A. (2008). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods; Common Approaches in Behavioral Sciences. Tehran: Didar Publications (In Persian).
 8. Benzazoua, A., Ardjouman, D., Abada, O. (2015). Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria. American International Journal of Social Science, 6(2), 101- 115.
 9. Belcher, T., Nail, L. (2000). Integration problems and turnaround strategies in a cross border-merger: A clinical examination of the Pharmacia-Upjohn merger. International Review of Financial Analysis, 9(2), 219-234.
 10. Bruton, G. D., Rubanik. Y. T. (1997). Turnaround of high technology firms in Russia: The case of Micron. Management Executive, 11(2), 68-79.
 11. Chen, Y. F., Drezner, Z., Ryan, J. K., Simchi-Levi, D. (2000). Quantifying the Bullwhip Effect in a Simple Supply Chain: The Impact of Forecasting, Lead Times and Information. Management Science, 46, 436-443.
 12. Creswell, J. W., Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquir. Theory into Practice, 39(3), 124-131.
 13. Danaeifard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2012). A qualitative research methodology in management; a holistic approach. Tehran: Safar-Arashati Publications (In Persian).
 14. Ghafari Bistoni, A. (2010). Investigation of the causes of stagnation of agricultural cooperatives in Kermanshah during 1996-2006 years. M.Sc. College of Agriculture, Karaj (In Persian).
 15. Hasan Gholipour, T., Bahmani, M., Irvani, M. J., Aghazadeh, H., & Anoosheh, M. (2015). Designing the Development Model for the SME Market, Case Study: Food and Beverage Industry. Journal of Entrepreneurship Development, 8(1), 21-40 (In Persian).
 16. Harker, M. (2001). Market manipulation: Necessary strategy in company turnaround process? Qualitative Market Research, 4(4), 197-206.
 17. Hefdahtan, H. (2008). Pathology and Stabilization of Employment in Small and Medium Enterprises. Journal of Amir Kabir Entrepreneurs, 34, 12-14 (In Persian).
 18. Kothari, C. R. (2004), Research Methodology: Methods and Techniques, New Age International.
 19. Malekinejad, A. (2006). The Role of Small and Medium Industries in Economic Development. Journal of Jasmine strategy, 8, 4 (In Persian).
 20. Manimala, M. J., Panicker, S. (2011). Successful Turnarounds: Role of Appropriate Entrepreneurial Strategies. Strategy and Management, 8(1), 21-40.
 21. Motiee Langroodi, H. (2010). Economic Geography of Iran (Sixth Edition). Mashhad: Academic Jihad Publications (In Persian).
 22. Murphy, J. (2009). Turning around failing organizations: Insights for industrial leaders. Educational Change, 11(2), 157–176.
 23. Nazari, M., Hossein Gholipour, T., Soleimani, G., & Mousavi Naqabi, M. (2017). Development of inter-enterprise networks Solution to exploit the unused capacity of small and medium-sized enterprises. Journal of Productivity Management, 10(40), 7-47 (In Persian).
 24. Pashapour, S., Bozorgi Amiri, A., & Ghaderi, F. (2018). Optimizing the Performance of Industrial Units in Crisis Considering Economic Reversal Factors: A Case Study of Petrochemical Company. Journal of Industrial Management Perspective, 8(32), 149-183 (In Persian).
 25. Pearce, J. A., Robbins, K. (2008). Retrenchment remains the foundation of business turnaround. Strategic Management Journal, 15(5), 407-417.
 26. Posh Dooz Bashi, H. (2010). The life span of SMEs and their influencing factors in Iran, Case Study of Iranian Textile Industries. Master’s Thesis. Yazd School of Economics, Management and Accounting (In Persian).
 27. Pourassad, N. (2015). Identifying and Ranking Factors Affecting the Recession of Some Manufacturing Units in Urmia City Using a Hierarchical Analysis Approach. Master’s Thesis. University of Urmia (In Persian).
 28. Rahman Saresht, H., Hassas Yeganeh, Y., Fallah Shams, M., & Iran dust, M. (2014). Designing a Strategic Model for the Process of Revitalizing Critical Firms. Journal of Business Management, 6(3), 497-516 (In Persian).
 29. Scherrer, P. S. (2003). Management turnarounds. Corporate Governance: International of Business in Society, 3(4), 80-96.
 30. Shajari, H., Ostadi, H., & Sheikhi, S. (2014). Analysis of Factors Affecting the Total Productivity of Production Factors, Case Study: Iran's Basic Chemical Industries. Journal of Economical Science, 27, 65-88 (In Persian).
 31. Shayeghi, M. (2007). The Role of Small and Medium Industries in Export Development. Tehran: Aria Publications (In Persian).
 32. Srinivas, D. (2013). Performance evaluation of A.P. state road transport corporation (APSRTC) with a perceptional focus on turnaround. Department of Commerce & Management Studies. Andhra University.
 33. Sudarsanam, S., & Lai, J. (2001). Corporate financial distress and turnaround strategies. British Journal of Management, 12, 183-199.
 34. Svetlicic, M., Jacklič, A., & Burger, A. (2007). Internationalization of Small and Medium Enterprises from central European economies. Eastern European Economics, 45(4), 36-65.
 35. Szimai, A., Verspagen, B. (2011). Manufacturing and economic growth in developing countries 1950- 2005. UNU-MERIT Working Paper.
 36. Zulkepli, Z., Hasnan, N., Mohtar, M. (2015). Communication & service innovation in SMEs. Procedia- Social & Behavioral Sciences, 211, 437-441.