ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استادیار، دانشگاه هرمزگان.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن، مقایسه و ارزیابی کارایی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودی های مصرفی و خروجی های تولیدی متفاوتی دارند. مدل های DEA مورد استفاده برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی می توانند از دو رویکرد مجزا استفاده کنند: .1 کاهش میزان ورودی ها بدون تغییر در میزان خروجی ها (رویکرد ورودی محور) .2 افزایش میزان خروجی ها بدون تغییر در میزان ورودی ها (رویکرد خروجی محور).

کلیدواژه‌ها


1. Bowlin W.F., A.Charnes, W.W.Cooper, H.D.Sherman, (1985), “Data Envelopment Analysis and Regression Approaches to Efficiency Estimation and Evaluation”, Annal Operation Research, 2,113-138.
2. .Charnes A., W.W.Cooper and T.Sueyoshi, (1986), “Least Square/Ridge Regression and Goal Programming/Constrained Regression Alternatives”, European Journal of Operational Research, (27), 146-157.
3. Charnes A., W.W.Cooper, (1985), “Preface to Topics in Data Envelopment Analysis”, Annals of Operational Research, (2).59-70.
4. Charnes A., W.W.Cooper and E.Rhodes, (1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, (2), 429-444.
5. Guo P. and H. Tanaka, (2001), “Fuzzy DEA: a Perceptual Evelaution Method”, Fuzzy Sets and Systems, 119, 149-160.
6. Martin D.H., G.Kocher and M. Sutter, (2000), “Measuring Efficeincy of German Football Teams by DEA”, University of Innsbruck, Australia, 4-5.
7. Per Andersen, N. C.Peterson, (1993), “A Procedure for Ranking Efficient Unit inDEA”, Management Scince, Vol.39, (10),1261-1294.
8. Sexton.T.R., Silkman, R.H., Hogan, A.J, (1986), “Data envelopment Analysis: Critique and Extention.In: Silkman, R.H. (ED), Measuring Efficiiency: An Assessment of Data envelopment Analysis.” Jossey-Bass, San Francisco, CA, .73-105.
9. Thanassoulis.A,(1993), “A Comparision of Regression Analysis and Data Envelopment Analysis as Alternative Methods for Performance Assessment”, Journal of Operation Research Socity, 44, 1129-1144.