اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشیار، دانشگاه یزد.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان هاست، و به درک کمبودها و نواقصشان کمک می نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود، به سازمان کمک می نماید که در مسیر سیستم های مدیریتی مناسب پیش رود. کمبود امکانات و محدودیت منابع، سازمان ها را از پیاده سازی همزمان کلیه پروزه های حاصل از فرایند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز می دارد. در نتیجه، اولویت بندی پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط مدل EFQM، با توجه به اهداف استراتژیک و بلندمدت سازمان، ضروری به نظر می رسد. با توجه به بررسی های صورت گرفته، متأسفانه در مدل EFQM چارچوبی برای اولویت بندی پروژه های بهبود، با توجه به خط مشی و استراتژی های سازمان، وجود ندارد. در این راستا، این پژوهش در صدد است مدلی را بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن ارائه نماید که با آن بتوان پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط EFQM را اولویت بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


1. Chase R. and R.H. Hayes (1991). "Beefing up operations in service firms", Sloan management review, 1991.
2. Chen, S. J., Hwang, C. L., & Hwang, F. P. (1992). "Fuzzy multiple attribute decision making". Lecture Notes in Economics and Mathematical System, 375.
3. Ching-Torng, L. Hero, Ch. Po-Young, Ch. (2005). "Agility index in the supply chain", Int. J. Production Economics.
4. Crosby, P.B.(1980). Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 49-65.
5. Easingwood , C. and D.C (1991). "Arnott, priorities in services marketing”, international journal of service industry management, 2(2).
6. EFQM publications (2000). "Assessing for Excellence (a practical guide for successfully) developing" , executing and reviewing a self- assessment strategy for your organizations ; Brussels Representative office ; Belgium, 3c.
7. Ghalayini, A. M. and Nobel, J. S. (1996). “The changing basis of performance measurement", international Journal of Operation and production Management, 16(8), 63-80.
8. Harel E., Boaz G. and Avraham S. (2008). "R&Dproject evaluation:An integrated DEA and balanced scorecard approach", the International Journal of Management Science, 36, 895 – 912.
9. Hepworth, P. (1998). "Weighing it up – a literature review for the balanced scorecard", Journal of Management Development, 17(8), 559-563.
10. Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1992). "The Balanced scorecard- Measures that drive performance", Harvard business Review, 71-80, 1992.
11. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2001). The strategy – focus organization: how balanced score card companies Thrive in the new business environment, Harvard business school Press, Boston, MA.
12. Marr, B. & Adams, C. (2004). "The balanced scorecard and intangible assets: similar idea, unaligned concepts", measuring business excellence, 8(3), 18-27.
13. McNair, C.J., Lynch, R.L., Cross, K.F. (1990). “Do financial and nonfinancial performance measures have to agree?”, Management Accounting, Vol. November, 28-35.
14. Mohanty, R. P., Agarwal, R., Choudhury, A. K., & Tiwari, M. K. (2005). "A fuzzy ANP based approach to R&D project selection: A case study", International Journal of Production Research, 43(24), 5199–5216.
15. Ramik, J. (2006). "A decision system using ANP and fuzzy inputs". In 12th international conference on the foundations and applications of utility, risk and decision theory, Roma.
16. Schmidt,S. & Bateman,I.(2006). "A management approach that drives actions strategically Balanced scorecard in a mental health trust case study", International Journal of Health Care Quality Assurance,19(2), 119-135.
17. Semih, Önüt, Selin Soner Kara and Elif Is_ik. (2009). "Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company", International Journal of Expert Systems with Applications 36, 3887–3895.
18. Slack Nigel. (1994). "the importance – performance matrix as a Determinant of improvement priority", international journal operations and production management, 14(5),59-75.
19. Wilcox, M. & Bourne, M. (2003). "Predicting performance", Management decision, 41(8), 806 – 816.
20. Wongrassamee, S. Gardiner, P. D. & Simmons, J. E. L. (2003). "Performance measurement tools, the Balanced Scorecard and EFQM Excellence model", Measuring Business Excellence, 7(1), 14-29.
21. Zhang, Zhihai (2000). implementation of total Quality management : an Empirical study of Chinese manufacturing firms ; doctoral Dissertation, Groningen university.